โครงสร้างส่วนราชการ
ทำเนียบบุคลากร
ข้อมูลพื้นฐานเทศบาล
งานนโยบายและแผน
แผนพัฒนาตำบล
025หลักเกณฑ์การบริหารและทรัพยากรบุคคล
ร้องเรียนทุจริต
ข้อมูล ITA
แบบสอบถาม
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจรติ
ตรวจสอบภายใน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อ


  หน้าแรก     อำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบล 

อำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบล
อำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบล  

 

อำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบล

 

เทศบาลตำบล  มีอำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2542  ดังนี้

·         มาตรา  16  เทศบาลตำบล  มีอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเองดังนี้

(1)      การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง

(2)      การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก  ทางน้ำ  และที่จอดรถ

(3)      การจัดให้มีและควบคุมตลาด  ท่าเทียบเรือ  ท่าข้าม  และที่จอดรถ

(4)      การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่น ๆ

(5)      การสาธารณูปการ

(6)      การส่งเสริม  การฝึก  และประกอบอาชีพ

(7)      การพาณิชย์  และการส่งเสริมการลงทุน

(8)      การส่งเสริมการท่องเที่ยว

(9)     การจัดการศึกษา

(10)  การสังคมสงเคราะห์

(11)  การบำรุงรักษาศิลปะ  จารีตประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น

(12)  การบำรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย

(13)  การจัดให้มีการบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ

(14)  การส่งเสริมการกีฬา

(15)  การส่งเสริมประชาธิปไตย  ความเสมอภาค  และสิทธิเสรีของประชาชน

(16)  ส่งเสริมการมีส่วนของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น

(17)  การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง

(18)  การกำจัดมูลฝอย  สิ่งปฏิกูล  และน้ำเสีย

(19)  การสาธารณสุข  การอนามัยครอบครัว  และการรักษาพยาบาล

(20)  การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน

(21)  การควบคุมการเลี้ยงสัตว์

(22)  การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์

(23)  การรักษาความปลอดภัย  ความเป็นระเบียบร้อย  และการอนามัยโรงมหรสพ  และสถานที่อื่นๆ

(24)  การจัดการ  การบำรุงรักษา  และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ที่ดิน  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(25)  การผังเมือง

(26)  การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร

(27)  การดูแลรักษาที่สาธารณะ

(28)  การควบคุมอาคาร

(29)  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

(30)  การรักษาความสงบเรียบร้อย  การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

(31)  กิจการอื่นใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด

 

 
 

 

โครงสร้างผู้บริหาร

นายสำราญ แสนมนตรี
Tel. 0951691025
นายกเทศมนตรีตำบลเชียงขวัญ

นายณัชกฤศ กิติธรภ์กร
รองปลัดเทศบาลตำบลเชียงขวัญ
ปฏิทินกิจกรรม
ตุลาคม 2566
อา พฤ
1 2 3 45 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
วันที่ 4 ตุลาคม 2566
การให้บริการ
ระเบียบกฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ความรู้เกี่ยวกับเทศบาล
เว็บไซต์บริการ
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ เทศบาลตำบลเชียงขวัญ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
อบต.ในเครือข่าย

เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 44.192.254.173
คุณเข้าชมลำดับที่ 480,291

ร้องเรียนการทุจริต
รวมลิงค์ต่างๆ
 
สำนักงานเทศบาลตำบลเชียงขวัญ
อำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด
Tel : 043-509138   Fax : 043-509138
Email : chiangkhwan101t@gmail.com
Copyright © 2023 by OPSTECH All Right Reserved.